Angol nyelvi vetélkedő

Iskolánk tanulói nagy érdeklődést tanúsítanak az idegen nyelvek iránt.  A pályázat lehetőséget nyújt az érdeklődő diákok számára angol nyelvi ismereteik bővítésére, az eddig tanultak elmélyítésére vetélkedő formájában.
Célunk gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó vetélkedő megrendezése, sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára.
Az idegen nyelvi vetélkedő célja, hogy játékos formában sarkallja idegen nyelvi ismereteik kreatív alkalmazására a résztvevőket. A vetélkedő fő célja az angol nyelv tanulásának megszerettetése játékosan, valamint a négy nyelvi alapkészség fejlesztése.
A korosztály életkori sajátosságainak megfelelően elsősorban a primer készségek (hallás utáni értés és a beszédkészség) fejlesztése kap hangsúlyt. Az erre a korosztályra jellemző kommunikációs szituációkra építve már a szekunder készségek (olvasott szöveg értése, íráskészség) fejlesztésére is fontos. A tanulók mindig szituációba ágyazva, az összegyűjtött példák alapján maguk fogalmazhatják meg a szabályszerűségeket. Ezzel megerősödhet bennük az a szemlélet, hogy a nyelvtan a kommunikáció eszköze, nem pedig célja.
A vetélkedő feladatai kifejezetten játékos jellegűek, érdekesek, a gyerekek számára vonzóak, ezáltal a közös játékra, beszélgetésre motiválnak. A feladatlapok az életszerű nyelvtudás megalapozására és fejlesztésére készültek.
Fő feladatunk: A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése.
30 felső tagozatos, az angol nyelv iránt érdeklődő tanuló részvételével került megrendezésre iskolánkban az angol nyelvi vetélkedő. A megmérettetés kezdetén hat fős vegyes (5- 8. osztályos tanulókból álló) csapatok alakultak.
 A vetélkedő előzetes tudásra és új ismeretek szerzésére épülő megmérettetés volt. Az írásbeli feladatok során különböző nyelvhasználati feladatsort oldottak meg a versenyzők. Összemérhették felkészültségüket: az olvasott szöveg értésének képességét, nyelv-helyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét. A feladatok a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötődtek. A ráhangoló, feszültségoldó bevezető feladatot követően az alábbi feladattípusokat alkalmaztuk: dolgok megnevezése, párosítás, behelyettesítés, rövid szöveg alkotása, szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált feladatok, igaz-hamis állítások rövid szöveg szintjén, mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilvánulások rekonstruálása, párosítása, szövegpótlás szó, ill. kifejezéslista segítségével, globális szövegértést feltételező feladatok, keresztrejtvény, szótárhasználat. A szóbeli, társalgási feladat során mondatszerkesztési, szövegalkotási készségükről adtak számot. Az értékelésnél a kiejtés és a társalgás tartalmi felépítettsége is fontos szempont volt.